De fusie is een feit!

Op 14 november jl. zijn de besturen van de parochies HH. Vier Evangelisten en Sint Willibrordus naar Utrecht gereisd om daar de fusiemappen aan de bisdomstaf aan te bieden. Met die handeling werd een belangrijke stap gezet richting het einde van het formele fusietraject.

Op donderdag 14 december, exact een maand later, heeft onze aartsbisschop kardinaal Eijk het fusiedecreet uitgevaardigd. In dat document wordt per 1 januari 2018 de nieuwe parochie Sint Willibrordus opgericht. Met het decreet benoemt onze bisschop tevens het nieuwe parochiebestuur.

De parochiebesturen en het pastoraal team kunnen terugzien op een goed fusieproces, waaraan vele vrijwilligers en medewerkers hun steentje hebben bijgedragen. Een woord van dank aan al die mensen is hier zeker op zijn plaats.

Van het fusiedecreet en de bijbehorende inventarisatielijst kunt u hieronder kennis nemen.

2017-12-13 Decreet inzake fusie parochies

2017-12-13 Inventarisatie inzake fusie parochies